"สุขพอที่พ่อสอน"
พร้อมดาวน์โหลดทั้ง iOS และ Android
สำนักราชเลขาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับพระราชทาน
พระบรมราชานุญาต ให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์
ภาพพระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสคัดตัดตอน
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เผยแพร่ในแอปพลิเคชัน “สุขพอที่พ่อสอน”
เพื่อมอบให้แก่ประชาชนชาวไทยได้ทราบถึง พระราชกรณียกิจ
พระมหากรุณาธิคุณ สามารถน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
เพื่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืน
สำนักราชเลขาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับพระราชทาน พระบรมราชานุญาต ให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสคัดตัดตอน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เผยแพร่ในแอปพลิเคชัน “สุขพอที่พ่อสอน” เพื่อมอบให้แก่ประชาชนชาวไทยได้ทราบถึง พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ สามารถน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืน